Ubezpieczenia życia i zdrowia

Ubezpieczenie życia i zdrowia – służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków.

.

Ubezpieczenia komunikacyjne

to rodzaj polis związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów. Ubezpieczenia obowiązkowe ( OC ) chronią Cię od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. Dobrowolne ( AC ) – pomagają lepiej zabezpieczać Twój samochód np. od zdarzeń losowych czy następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia majątkowe

to ubezpieczenia dotyczące posiadanego mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych powstałych w wyniku szkody. Ubezpieczenie domu/mieszkania, obejmuje szkody takie jak: uszkodzenie budynku, zniszczenie mienia domowego, zbicie szyb, włamanie, kradzież, niemożliwość zamieszkania wskutek pożaru, powodzi itp., a także OC w życiu prywatnym (np. zalanie sąsiada).

Ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta ubezpieczeniowa dla wspólnot mieszkaniowych obejmuje przede wszystkim ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomością. Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony odpowiednio do potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Oferta przeznaczone dla jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek oraz obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu wykonywania zawodu. Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw w części obejmują ryzyka podobne do domowych (klęski żywiołowe, kradzież, OC), ale obejmują także zdarzenia takie jak , specyficzne ryzyka branżowe czy awarie urządzeń. Ubezpieczenia OC przygotowywane są dla różnych grup zawodowych, np. lekarzy, prawników, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców a także osób fizycznych.

Ubezpieczenie podróży


Ubezpieczenie podróżnych z kolei jest zwykle bardzo szerokie. Swoim zakresem obejmuje utratę lub zniszczenie bagażu, następstwo wypadków, koszty medyczne, OC za szkody wyrządzone innym.